Beroepsvervoer Academie B.V. – KLACHTENREGLEMENT

Definitie: Een klacht is een reactie van een consument waarin hij/zij uiting geeft over het feit dat hij/zij teleurgesteld is in zijn/haar verwachtingspatroon over de door Beroepsvervoer Academie B.V. geleverde service en zal altijd vertrouwelijk behandeld worden.

Schriftelijke procedure:

De klant dient zich in het geval van klachten of geschillen binnen 4 weken nadat het voorval zich heeft voorgedaan waarover de klant een klacht heeft, te wenden tot Beroepsvervoer Academie B.V.

  1. De directie van Beroepsvervoer Academie B.V. stuurt de klant binnen 5 dagen na ontvangst van de klachtenbrief een ontvangstbevestiging met een referentienummer van de klacht en zal daarbij dit klachtenreglement verstrekken.
  2. De directie van Beroepsvervoer Academie B.V. zal de klacht in eerste instantie onderzoeken en de klant binnen 4 weken na ontvangst van de klachtenbrief schriftelijk op de hoogte brengen van de uitkomst, tenzij een onderzoek nodig is dat niet binnen deze termijn kan worden afgerond. In dat geval zal aan de klant binnen de termijn schriftelijk kenbaar worden gemaakt wanneer de beslissing uiterlijk aan hem zal worden meegedeeld. Bij de beoordeling van de klacht wordt gebruik gemaakt van verschillende beslissingsniveaus binnen Beroepsvervoer Academie B.V.
  3. Indien de klacht of het geschil niet wordt geschikt kan de klant, indien het een consument betreft, het geschil voorleggen aan de mediator Dhr. M. Oliekan, bereikbaar op m.oliekan@outlook.com. De beslissing van deze mediator is voor Beroepsvervoer Academie B.V. bindend. Na het oordeel worden eventuele consequenties door Beroepsvervoer Academie B.V. zo spoedig mogelijk afgehandeld.
  4. Klachten en de afhandeling daarvan, worden geregistreerd in het klanten administratie systeem en wordt minimaal 2 jaar bewaard.
×